PRIVACYVERKLARING FERDY & ANNA MEDIA

Ferdy & Anna Fotografie is een onderdeel van Ferdy & Anna Media. Ferdy & Anna Media vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom we dit doen. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@ferdyenanna.nl.

Artikel 1 Wie zijn wij?

Ferdy & Anna Media is een VOF, gevestigd te (3141 BN) Maassluis aan de Jan Luykenstraat 36. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68148046. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Ons e-mailadres is info@ferdyenanna.nl en ons telefoonnummer is 06-14439454.

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken je naam, e-mail, adres, woonplaats, eventueel telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet naar behoren uitvoeren, bijvoorbeeld omdat we de foto’s niet kunnen afleveren zonder deze gegevens. Wij bewaren deze gegevens 2 jaar.

Om jouw opdracht te beheren zullen wij jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, betalingsgegevens en mailcontact tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst. Zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet naar behoren uitvoeren, omdat wij foto’s niet kunnen afleveren zonder deze gegevens.

Voor jou als opdrachtgever zullen wij onder anderen portretten verwerken. Wij zullen portretten maken vanuit de noodzakelijkheid om de gesloten overeenkomst uit te voeren, namelijk om jou (en je partner en/of familieleden) te fotograferen.
Om ons werk als fotografen goed te kunnen uitvoeren zullen wij bovendien tijdens bruiloften en/of evenementen foto’s (en portretten) maken van de aanwezigen. Dit doen wij op grond van het gerechtvaardigd belang: wij moeten voor de opdrachtgever ons werk goed kunnen uitvoeren. Hierbij zullen wij rekening houden met het privacybelang van de geportretteerde(n).

Indien wij portretten niet kunnen of mogen verwerken, kunnen wij de opdracht niet uitvoeren en de overeenkomst niet nakomen.

Wij maken gebruik van een portfolio op onze website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Wij verwerken hierin jouw foto’s, naam, datum en locatie van de shoot of bruiloft. Jij, als opdrachtgever, hebt hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor gegeven. Wij publiceren deze foto’s tot uiterlijk 5 jaar na de shoot of bruiloft en bewaren deze foto’s 10 jaar in ons archief, tenzij jij eerder een verzoek doet tot verwijdering.

Voor facturatie en onze financiële administratie verwerken wij je naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, e-mailadres, telefoonnumer, KvK nummer, btw nummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij je betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst zullen wij deze gegevens 7 jaar bewaren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, e- mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten tot 1 jaar nadat deze klacht is afgehandeld bewaren.

Om onze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang (gerechtvaardigd belang) om je surfgedrag op onze website en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Wanneer jij het contactformulier op onze website invult, verwerken wij, met jouw expliciete toestemming, je naam, e-mail, telefoonnummer en overige gegevens die jij wenst in te vullen op het formulier. Gegevens van ingevulde contactformulieren bewaren wij tot jouw vraag is behandeld en afgehandeld.

Tot slot verwerken wij voor het fotograferen van jouw bruiloft enkele gegevens van jou die wij verkrijgen door middel van een vragenlijst. Denk hier aan namen en andere contactgegevens van personen die belangrijk zijn op de dag van de bruiloft, zoals een ceremoniemeester. Wij verwerken deze gegevens om tot een zo goed mogelijke uitvoering van de overeenkomst te komen. Wij bewaren deze gegevens tot 2 maanden na de dag van de bruiloft.

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Ferdy & Anna Media om jouw gegevens in te zien. Ter verificatie van jouw identiteit kunnen wij jou wel vragen om een bevestiging van jouw identiteit, aan de hand van de app KopieID.
2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. 3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Ferdy & Anna Media, kun jij bezwaar maken.

4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal Ferdy & Anna Media jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Geautomatiseerde verwerking – Jij mag ons altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit van Ferdy & Anna Media laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.

6. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@ferdyenanna.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij je laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

Ferdy & Anna Media zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor een optimale bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij zullen met deze partijen verwerkersovereenkomsten sluiten om jouw privacy te waarborgen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen.

Artikel 6 Geautomatiseerde besluitvorming

Ferdy & Anna Media kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door jou verstrekte gegevens. Het is daardoor mogelijk dat onze diensten aan jou worden verstrekt zodra jij akkoord bent gegaan met onze offerte.

Artikel 7 Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Artikel 8 Slotbepalingen

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@ferdyenanna.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Auteursrecht

Deze Privacy Verklaring is op maat opgesteld door Lady Lawyer en aangepast door Ferdy & Anna Media. De inhoud hiervan mag niet zonder schriftelijke toestemming worden overgenomen.